Terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

 1. Śródlądowe drogi wodne:

  • rzeka Wisła od km 719,9 (Silno) do ujścia rzeki Wdy,
  • Kanał Bydgoski,
  • rzeka Noteć Górna od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim,
  • Kanał Górnonotecki,
  • rzeka Noteć Dolna od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty,
  • rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły,
  • Kanał Ślesiński wraz z jeziorem Gopło,
  • rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia rzeki Noteci,

 2. Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,