Statek żeglugi śródlądowej przeznaczony do przewozu ładunków, statek pasażerski, holownik, pchacz i lodołamacz oraz inny statek nieprzeznaczony do przewozu ładunków o długości większej niż 20 m podlegają obowiązkowi pomiarowemu.

 1. Wniosek o wpis statku do rejestru

 2. Dokument własności.

 3. Do wniosku o wpis do rejestru statku, który nie podlega obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej, opinię rzeczoznawcy o zdolności statku do żeglugi (dotyczy statku bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy silników do 20 kW albo o iloczynie długości i szerokości nie przekraczającym 20m2).

 4. Opłatę administracyjną za wpis statku do rejestru:
  • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 - 40 zł
  • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 - 80 zł
  • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 - 80 zł
  • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 - 400 zł
 1. Wniosek

 2. Dokument klasyfikacyjny polskiej instytucji klasyfikacyjnej oraz wyciąg ze świadectwa pomiarowego jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu.

 3. Orzeczenie Urzędu Dozoru Technicznego o stanie kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych, jeżeli statek w takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony.

 4. Dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo:
  • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych.

 5. Dla statku nowo zbudowanego lub przebudowanego używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW - dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.

 6. Opłatę administracyjną za wydania Świadectwa Zdolności Żeglugowej:
  • świadectwo zdolności żeglugowej - 25 zł
  • uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej - 20 zł