1. ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY

 2. ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGU ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ

 3. ŻEGLARSKIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 1. ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY
  Dla uzyskania żeglarskiej książeczki pracy należy złożyć wymagane dokumenty oraz uiścić następujące opłaty, określone w niniejszej tabeli.
    Rodzaj dokumentu Opłata administracyjna
  1 Wniosek, weryfikacja.  
  2 Dwie fotografie.
  (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm)
   
  3 Dowód osobisty lub paszport.
  (do wglądu)
   
  4

  Kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej (świadectwo lub patent, w tym patent reński) albo Zaświadczenie armatora, stwierdzające że dana osoba ma zostać zatrudniona w charakterze członka załogi (młodszego marynarza) na jego statku. (oryginał do wglądu)

   
  5

  Kserokopia zaświadczenia o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy (na określonym stanowisku) na statku żeglugi śródlądowej. (oryginał do wglądu)

   
  6

  Wpłatę należy dokonać w kasie naszego urzędu lub przekazem pocztowym.

  Uwaga! Płatnikiem jest osoba fizyczna (art. 70 ustawy o żegludze śródlądowej)
  30 zł


 2. ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGU ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ
  Dla uzyskania zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej należy złożyć wymagane dokumenty oraz uiścić opłaty, określone w niniejszej tabeli.
    Rodzaj dokumentu Opłata administracyjna
  1 Podanie.  
  2

  Kserokopia patentu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika statku o ładowności przekraczającej 200t

  lub
  • dyplomu uczelni wyższej o specjalizacji transportowej,

  • świadectwa ukończenia szkoły średniej o kierunku żegluga śródlądowa,

  • zaświadczenia ukończenia kursu przewidzianego art. 17 ustawy o żegludze śródlądowej,

  • dokumentów potwierdzających 2 letnie prowadzenie działalności przewozowej w żegludze śródlądowej
  albo

  zatrudnienie u przedsiębiorcy przy prowadzeniu działalności transportowej.

   
  3 Opłata gotówkowa w kasie Urzędu:
  • za wydanie zaświadczenia
  • za wtórnik zaświadczenia


  30 zł
  15 zł


 3. ŻEGLARSKIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  1. SŁUŻBA POKŁADOWA
   1. świadectwo marynarza żeglugi śródlądowej
   2. świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej
   3. świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej
   4. świadectwo sternika żeglugi śródlądowej
   5. patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej
   6. patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej
   7. patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
   8. patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej

  2. SŁUŻBA MASZYNOWA
   1. świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej
   2. patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej

  3. DODATKOWE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
   1. świadectwo obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej
   2. świadectwo marynarza motorzysty żeglugi śródlądowej
   3. świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu
   4. uprawnienie pilotowe
   5. ekspert ADN
   6. świadectwo doradcy ADN