Wszystkie sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej, załatwiane w naszym Urzędzie, podlegają odpowiednim opłatom.

 1. OPŁATY ADMINISTRACYJNE

  Za poszczególne kategorie spraw, załatwianych przez nasz Urząd, pobierane są opłaty administracyjne w odpowiednich kwotach, określonych w załączniku do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z dnia 6 grudnia 2013 r., poz. 1458 (tekst jednolity).

  Uprzejmie informujemy, że opłaty administracyjne należy wpłacać na konto bankowe:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz
  nr 22 1010 1078 0113 5422 3100 0000

  WYSOKOŚCI OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH
  I Uprawianie żeglugi obcymi statkami
  1 Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych
  1) na jedną podróż 100 zł
  2) na określony czas lub wielokrotne podróże 200 zł
  2 Za wtórnik pozwolenia 20 zł
  II Spełnienie wymogu zdolności zawodowej
  1 Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej 30 zł
  2 Za wtórnik pozwolenia 15 zł
  III Rejestr administracyjny
  1 Za wpis statku do rejestru :
  1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 40 zł
  2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 80 zł
  3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 80 zł
  4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 400 zł
  2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15 zł
  3 Za wtórnik karty rejestracyjnej 20 zł
  IV Pomiar statków
  1 Za świadectwo pomiarowe:
  1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków 150 zł
  2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków 100 zł
  2 Za wtórnik świadectwa pomiarowego 60 zł
  Uwaga: Opłaty nie obejmują kosztów za czynności związane z pomiarem statku.
  V Świadectwa zdolności żeglugowej
  1 Za świadectwo zdolności żeglugowej 25 zł
  2 Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej 20 zł
  3 Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej 15 zł
  4 Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej 15 zł
  5 Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż
  (opłata obejmuje dokonanie inspekcji)
  200 zł
  6 Za wtórnik świadectwa zdolności żeglugowej 20 zł
  VI Kwalifikacje zawodowe
  1 Za egzamin na patent 150 zł
  2 Za egzamin na świadectwo 100 zł
  3 Za patent 50 zł
  4 Za świadectwo 25 zł
  5 Za wtórnik patentu 40 zł
  6 Za wtórnik świadectwa 20 zł
  VII Żeglarska książeczka pracy
  1 Za żeglarską książeczkę pracy 30 zł
  VIII Przewóz materiałów niebezpiecznych
  1 Za świadectwo dopuszczenia statku do przewozu materiałów niebezpiecznych (opłata obejmuje inspekcję) 200 zł
  2 Za egzamin na świadectwo eksperta ADN 100 zł
  3 Za świadectwo eksperta ADN 25 zł
  4 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 3 20 zł
  IX Pilotaż
  1 Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 50 zł
  2 Za uprawnienie pilotowe 50 zł
  3 Za egzamin na pilota 100 zł
  4 Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 100 zł
  5 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2 50 zł


 2. OPŁATY SKARBOWE
  Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zmianami) czynności urzędowe powinny być poprzedzone opłatami, w szczególności:

  5,00 zł od poświadczenia zgodności wyciągu pływania i wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych,
  9,00 zł poświadczenie własnoręczności podpisu,
  10,00 zł - zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa statku oraz kursu na uzyskanie świadectwa eksperta ADN,
  - za świadectwo uznania rzeczoznawcy technicznego statków żeglugi śródlądowej,
  - zmiany w żeglarskich książeczkach pracy (w tym: wpis o przedłużenie ważności świadectwa zdrowia, wpis o nowych uprawnieniach zawodowych, zmiana adresu),
  17,00 zł zaświadczenia:
  - o wpisie do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
  - o wykreśleniu z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
  - o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej,
  - o nie figurowaniu wpisu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu,
  - o złomowaniu statku polskiego,
  - o przynależności statku do żeglugi reńskiej,
  - o posiadaniu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A/B,
  24,00 zł wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia,
  26,00 zł - weryfikacja rejsów w żeglarskiej książeczce pracy,
  - rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego,
  - wydanie i legalizacja książki oleju,
  82,00 zł Zezwolenia:
  - na przewóz specjalny,
  - na zorganizowanie imprezy na wodzie,
  - na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent lub świadectwo,
  Przedłużenie terminu ważności zezwolenia - 50% stawki podstawowej,
  523,00 zł Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w żegludze śródlądowej,

  Opłaty skarbowe należy wpłacać do kasy lub na konto:
  URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000